BAF11-Groenenhoek in de pers

26-01-2022

BAF11-Groenenhoek kwam de voorbije jaren meermaals in de pers. We proberen telkens duidelijk te maken welke impact de F11 op onze wijk zou hebben. Hier vind je een overzicht van de verschenen berichten. 

Bioloog brengt waardevolle natuur Saffierstraat in kaart: "Fietsostrade zal deze groene ader compleet vernielen"

Gazet van Antwerpen.  6 juni 2022

Negen soorten hommels trof bioloog Mathijs van Overveld tot nu toe aan in de 1,5 kilometer lange groenzone gelegen op de spoorwegberm in de Saffierstraat. "Dat zijn er meer dan in de hele Antwerpse binnenstad samen." Sinds actiegroep BAF11-Groenenhoek hem vroeg om de biodiversiteit van de groene strook in kaart te brengen, blijft hij versteld staan. "Dit is écht een unieke stadsbiotoop." Maar diezelfde biotoop dreigt te verdwijnen voor de aanleg van het ontbrekende stuk fietsostrade tussen Antwerpen en Lier.

Even ter opfrissing: al verscheidene jaren verzetten de bewoners van de Saffierstraat zich tegen de aanleg van het ontbrekende stuk fietsostrade F11 in hun straat. Die zou worden aangelegd in de hoogte, op en naast de spoorwegberm waar vandaag nog 2,7 hectare aan stadsgroen welig tiert. Waardevol stadsgroen, zo stellen de actievoerders, dat absoluut gevrijwaard moet worden.

Om dat standpunt te staven, schakelden ze bioloog Mathijs van Overveld in. Ze vroegen hem om de biodiversiteit in de groene zone in kaart te brengen. Dat was nog niet eerder gebeurd. Van Overveld woont zelf in de buurt van de Saffierstraat. "Maar eigenlijk kende ik deze plek helemaal niet zo goed, tot de vraag van BAF11-Groenenhoek me bereikte."

De bioloog startte vorig jaar met zijn onderzoek. Zijn bevindingen goot hij in een rapport dat bijna 100 pagina's telt. En zijn onderzoek is nog altijd bezig. "Ik ontdek hier nog altijd nieuwe insecten- en plantensoorten."

Maar zijn voornaamste conclusie, die staat nu al als een paal boven water: "Dit is een unieke stadsbiotoop en een echte insectenhotspot. Bovendien wordt deze groene strook door zowel insecten, vogels als kleine zoogdieren gebruikt als veilige verbindingsroute tussen grotere groengebieden. Het stuk fietsostrade zal deze groene ader compleet vernielen."

"Meer bijen, minder beton? Hier is het omgekeerd"

Ter plaatse geeft van Overveld meer toelichting over de omvangrijke hoeveelheid aan fauna en flora die hij tot nog toe inventariseerde. "Vorige week was het de week van de bij", vertelt hij. "De slogan van de overheid: 'minder beton, meer bijen'. Een mooi initiatief. Maar hier is men het tegenovergestelde van plan. Ik trof hier intussen maar liefst 70 soorten wilde bijen aan en 50 soorten zweefvliegen. Allemaal belangrijke bestuivers die een cruciale rol spelen binnen ons ecosysteem. Ze zorgen er onder meer voor dat planten zich kunnen voortplanten. Al die soorten samen zouden als een belangrijke functionele groep benaderd moeten worden. Want ze zijn van grote waarde."

Hij nam ook negen hommelsoorten waar, waarvan er drie op de rode lijst staan. "De hommel heeft het vandaag niet gemakkelijk. Maar hier tref je meer soorten aan dan in de hele Antwerpse binnenstad. Dit is een van de gebieden in heel Antwerpen waar bijen het beste gedijen."

En dan wil Mathijs van Overveld toch een onwaarheid de wereld uithelpen. "Vaak wordt het argument gehanteerd dat dit moestuinen zijn. Vroeger waren dit inderdaad moestuinen. En op enkele plekjes wordt er effectief nog getuinierd door een aantal bewoners. Maar het overgrote gedeelte van deze zone is de afgelopen twintig jaar verruigd. Daardoor is hier een mengeling aan inheemse en uitheemse plantensoorten ontstaan. Op sommige plaatsen heeft zich zelfs bos ontwikkeld, met heel wat verschillende boomsoorten op een beperkte oppervlakte. Die verweving heeft voor een unieke biotoop gezorgd. Maar bij het opmaken van de bomenbalans heeft men alleen de grote kastanjes aan de straatkant in beeld gebracht. Dat is gewoon absurd."

Steenmarter en vleermuizen

Dat maar weinig mensen weet hebben van de uitgestrekte groenzone, heeft te maken met het feit dat die verscholen ligt achter een hoge haag. "Die haag is cruciaal voor dit gebied. Ze zorgt voor rust en warmte. Doordat deze natuur tussen de haag en de spoorwegberm genesteld zit, is hier een microklimaat ontstaan. Een warme corridor die insecten fantastisch vinden." Want de inventaris van van Overveld omvat veel meer dan enkel bijen, hommels en zweefvliegen. Een beperkte opsomming: 6 soorten libellen, 11 soorten vlinders, 15 soorten bladwespen, 26 soorten vliegen, 37 soorten wantsen en cicaden, 35 soorten kevers,…

"Op dit ogenblik ben ik bezig met de nachtvlinders en de vleermuizen in kaart te brengen. Want ook die leven hier." Net als egels, eekhoorns, twaalf soorten broedvogels en een steenmarter. "Steenmarters behoren tot de meest overreden zoogdieren van ons land. Deze strook is een belangrijk onderdeel van het leefgebied van deze soort." Zijn conclusie is dus duidelijk: "Gebieden als dit moet je koesteren."

"We stellen de absolute veiligheid van de fietser voorop"

De stad, het district Berchem en de provincie Antwerpen willen volgend jaar het ontbrekende stuk fietsostrade aanleggen in de Saffierstraat. Maar eerst moet de omgevingsvergunning nog worden toegekend. Bedoeling is dat de werken in de loop van 2023 van start gaan. De actievoerders blijven ondertussen pleiten voor een fietsstraat op straatniveau en zullen de studie van van Overveld, samen met studies van andere experten rond de thema´s Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Erfgoed, gebruiken in het bezwaar dat ze zullen indienen in aanloop van de al dan niet toekenning van een omgevingsvergunning.

"Wij stellen de absolute veiligheid van de fietser voorop", reageert Berchems districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher (N-VA). "Er zijn te veel kruisingen op straatniveau. Daar een fietsostrade aanleggen, zal voor ongevallen zorgen. Dat weten we uit ervaring. Bovendien heeft Natuurpunt een positief advies gegeven omtrent de plannen voor de Saffierstraat. Maar de omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd. Er zal dus nog een openbaar onderzoek volgen, waarbij iedereen zijn inbreng zal hebben."

Saffierstraat roert zich: "De fietsostrade is een ramp voor fauna en flora, er zijn genoeg alternatieven"

Gazet van Antwerpen. Dinsdag 27 maart 2022

Voor 2023 staat de aanleg van een nieuw stuk van de fietsostrade F11 gepland, die onder meer langs de Saffierstraat in de wijk Groenenhoek zal lopen. Maar niet als het aan buurtbewoners en het actiecomité BAF11 ligt. Ze vrezen dat zo de groenzone aan de spoorwegberm in de straat, officieus het Saffierpark genaamd, en de aanpalende volkstuintjes, grotendeels zullen verdwijnen. In het kader hiervan vond zondag de tweede Saffierparkdag plaats.

De dag omvatte onder meer poëzie, concerten, 'snuistertuinen' en kinderanimatie. Verder stelden door BAF11 (Betere Alternatieven voor de F11) aangestelde experten de resultaten van hun onderzoek voor, inclusief mogelijke alternatieven.


72 kastanjebomen en bedreigde hommels

"Ons onderzoek omvat de impact van de aanleg op onder meer biodiversiteit en mobiliteit," vertellen Simon De Vos en Mathias Claeys van BAF11. "Bij het ontwerp werd door provincie Antwerpen en, nadat het project naar Antwerpen was overgeheveld, door het stadsbestuur met die aspecten totaal geen rekening gehouden. Er werd ook geen onderzoek naar alternatieven gedaan."

"Na maanden onderzoek blijkt dat het Saffierpark een belangrijke functie vervult als corridor naar andere groenzones zoals Wolvenberg en Boekenberg. Zo zit hier een belangrijke hommelpopulatie, met soorten die met uitsterven bedreigd zijn. Verder heb je steenmarters, vlinders, insecten, eekhoorns en egels, die het in Vlaanderen niet zo goed doen.

In de plannen voor de fietsostrade werd weliswaar de aanleg van een nieuwe groenzone opgenomen, maar dat zou niet volstaan. "Daarvoor moet er een natuurlijke biotoop verwoest die al meer dan een eeuw bestaat. Men belooft dat de helft van de 72 kastanjebomen blijft staan, maar met de verharding van de grond kunnen die geen water meer krijgen. Om nog maar te zwijgen over de onvermijdelijke schade die de werkzaamheden met zich mee brengen."

Achterhaald idee

Uit de studie van BAF11 kwam een aantal alternatieven voor. "De makkelijkste is de aanleg van een fietsstraat in Saffierstraat, waarbij deze waardevolle groene strook behouden blijft. Het is toch veel logischer om de infrastructuur aan te passen op basis van wat er al is? Eigenlijk is het jammer dat wij zo'n voor de hand liggende suggestie moeten doen, want tegenwoordig wordt in een stedelijke context op het vlak van mobiliteit vaak rond dat gegeven gewerkt. Het huidige plan is kortom niet alleen een slecht idee, maar ook achterhaald."

Het huidige plan werd inmiddels goedgekeurd door het stadsbestuur en de nodige vergunningen aangevraagd. "Het is eigenlijk al zo goed als beslist. We hopen dat ze met ons onderzoek, dat heel wat elementen omvat waarvan het beleid nog geen kennis van had, toch nog aan de slag gaan. Want dit project zal een drastische, mogelijk onomkeerbare impact op de fauna en flora hebben. We vragen aan het stadsbestuur om de resultaten van ons onderzoek te bekijken, want er zijn dus andere mogelijkheden."

Natuurlijke airco

Wen Geerts en haar dochter Nel wonen in Groenenhoek en kwamen zondag hun steun betuigen. "We zijn zwerfvuil aan het ophalen. Het is een spelletje waarmee we een stempel kunnen winnen,' glundert die laatste. Mama Wen is er het hart van in: "Fietsen is gezond en iedereen doet het. Op zich ben ik dus niet tegen een nieuwe infrastructuur. Maar om eerst deze groene berm uit de weg te ruimen om er nadien een nieuw park aan te leggen, dat is absurd. In het Saffierpark kunnen buurtbewoners nieuwe energie opdoen, gewoon al door een vogeltje uit volle borst te horen zingen. Het zou echt zonde zijn."

Muzikant Dago Sondervan, die in de Saffierstraat woont, verzorgde de geluidstechniek tijdens de Saffierparkdag. "Uiteraard werd die rol me toebedeeld," lacht hij. "Een groot deel van de natuur hier zou door de aanleg van fietsostrade inderdaad verdwijnen. Als je ziet dat er elders volop wordt ingezet op ontharding, wil men hier net onze natuurlijke airco vernietigen. Het stadsbestuur heeft een plan en wil daar niet van afwijken. We zijn hier al zeker vijf jaar mee bezig en er wordt niet naar ons geluisterd. Dat moet veranderen."

www.baf11groenenhoek.be/

Vraag om van Saffierstraat 'fietsstraat op proef te maken'

Gazet van Antwerpen. Dinsdag 19 oktober 2021

Vorige maand werd het concept voor de F11-fietsostrade in de Saffierstraat door het Antwerpse college goedgekeurd. Die fietsostrade komt op de groene spoorwegberm in de straat te liggen. Districtsraadslid Arnold Peeters (Vooruit-Groen) vraagt nu alsnog om die groene strook te vrijwaren en in de Saffierstraat een 'fietsstraat op proef' aan te leggen.

"Het belang van deze groenstrook in de Saffierstraat wordt door de diverse overheden schromelijk onderschat", zo stelt Peeters die daarover een motie indiende op de districtsraad dinsdagavond. "Deze groene berm van meer dan twee hectare groot is niet alleen van belang voor de rechtstreeks getroffen buurtbewoners, maar ook voor de ganse wijk Groenenhoek en in het algemeen voor de klimaatambities van Berchem, Antwerpen en Vlaanderen. Ik roep daarom nogmaals de districtsraad op om dit dossier opnieuw naar de tekentafel te verwijzen. De groenstrook is één van de meest verwilderde en structuurrijke groenzones in onze onmiddellijke omgeving met een grote diversiteit aan planten, dieren, (broed)vogels en insecten."

Peeters stelt daarom voor om van de Saffierstraat een fietsstraat op proef te maken. "Een proefproject van zes maanden dat ons de gelegenheid geeft om opnieuw grondiger na te denken over de mogelijke alternatieven voor een 'fietsostrade in de berm'."

Het voorstel van Peeters kon niet op de steun rekenen van de meerderheid. En in de stemming op de districtsraad onthielden Vlaams Belang en PVDA zich. "Dit is niet realiseerbaar omwille van technische redenen", zegt districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher (N-VA). "De Saffierstraat is te breed om er een fietsstraat af te dwingen. Auto's gaan fietsers gewoon voorbij steken. Willen we dat verhelpen, dan moeten we zwaar investeren. Gezien de lengte van de straat spreken we algauw over 100.000 euro. Dat is niet realistisch voor een proefproject."

De groene berm naast de Saffierstraat. - © rr

Wij gaan door met protest tegen fietsostrade, maar op een positieve manier"

Gazet van Antwerpen/Stad en Rand, Ma. 31 Mei 2021

De Dag van het Saffierpark zette zondag het groen van de Saffierstraat in de kijker. De geplande aanleg van de fietsostrade F11 naar Lier betekent daar het einde van miniboerderijen en het speelbos.

De plannen voor een Saffierpark werden in juni vorig jaar al bekendgemaakt. Buurtbewoner en theatermaker Simon De Vos trad als woordvoerder op. Wijkgenoten droomden van een groene verbindingsweg tussen park Brilschans en Klein Zwitserland in Mortsel. Het Saffierpark, inclusief fietsstraat,

moest een alternatief vormen voor het plaatselijke traject van fietsostrade F11. Dat zou voor een kaalslag zorgen en het einde van de daar aanwezige volkstuinen.

Maar eind maart zette het districtsbestuur van Berchem toch het licht op groen voor een fietsostrade, op een verhoogd talud. Compensatie moet er komen via een buurtpark en maximaal behoud van de kastanjebomen. De stad neemt voor dit traject dan de uitvoering over van de provincie. De voltooiing van de F11 wordt in 2024 verwacht. Dat lijkt onontkoombaar, toch leggen de buurtbewoners zich daar niet bij neer. "We gaan verder met onze positieve acties", meldt Simon De Vos. De Dag van het Saffierpark was daar een voorbeeld van. In de tuinen kon je naar vertellingen. Een periscoop vermomd als giraf liet kinderen op een andere manier naar de buurt kijken, duidelijk een hint richting politiek. Allemaal heel fraai, maar kan dit de fietsostrade tegenhouden?

"Er hebben zich een aantal experts aangediend om de waarde van deze zone te onderzoeken. Ook mobiliteitsexpert Dirk Lauwers hoort daarbij", vertelt De Vos. "Een bioloog heeft hier bijvoorbeeld 26 verschillende soorten bijen ontdekt. Al die gegevens zijn we nu aan het verzamelen. We hopen dat het niet zover moet komen, we willen positief blijven, maar desnoods kunnen we dat als juridisch middel gebruiken. Ook de buurtbewoners van de zijstraten willen we er bij betrekken, en ze laten zien hoe divers die tuintjes zijn. Iedereen in de bres om wat politieke druk uit te oefenen."

Bewoners Saffierstraat blijven zich verzetten tegen verhoogde fietsostrade voor hun deur: "Dit prestigeproject druist lijnrecht tegen de huidige tijdsgeest in"

Het Laatste Nieuws, Ma. 31 Mei 2021

Tegen 2023 zou de aanleg van het verhoogde stuk fietsostrade ter hoogte van de treinsporen in Berchem beginnen. Dit dik tegen de zin van de bewoners van de Saffierstraat, die daarmee hun wildtuinen aan de overkant van de

straat zien verdwijnen. Om zich tegen het project te verzetten, schakelden ze experts is om de gevolgen voor de buurt te onderzoeken: "Een bioloog heeft ontdekt dat er meer dan 26 verschillende bijensoorten in de tuinen leven. Die fauna kan je toch niet laten verdwijnen?"

De dag van het park werd gisteren overal in Vlaanderen op gevierd. Ook in de Saffierstraat in Berchem viel er in de stadstuinen heel wat te beleven. "Met de 'Dag van het Saffierpark' willen we aantonen hoe belangrijk de gemeenschapstuinen in de wijk zijn voor de mensen, en ook de dieren. Een bioloog uit de buurt heeft aangetoond dat er 26 soorten in- en uitheemse bijen in de tuinen wonen. Die biodiversiteit is erg belangrijk voor een wijk", zegt regisseur en buurtbewoner Simon De Vos. Groen alternatief

Naast de bioloog, buigen mobiliteitsexperten Dirk Lauwers (UA) en Luc Van der Maelen (Ringland) zich over mogelijke oplossingen: "De experten kunnen hun input geven en laten zien dat er andere mogelijkheden zijn dan de verhoogde fietsostrade". Zelf boden Simon en de

wijkbewoners een groen alternatief aan aan de stad, maar dat werd afgewezen: "Als we hier het Saffierpark aanleggen met een zwemvijver en wandelpaden, dient het ineens als groene corridor tussen de andere parken in de buurt. Dat is in de huidige tijdsgeest van ontharding toch belangrijker dan dit prestigeproject?", klinkt het.

Het nieuwe stuk fietsostrade wordt een toevoeging van het Ringfietspad tussen Lier en Antwerpen. In ruil voor de wijk in Berchem, voorzien de plannen de aanleg van het 'Groenenhoekpark' en een groene bedekking van de talud. Daar kan De Vos zich niet bepaald in vinden: "Dat park is een schaamstrook, een peulschil van wat we nu hebben. We hebben al voorgesteld om in plaats van de fietsostrade een fietsstraat van de Saffierstraat te maken. Zowel de Fietsersbond als de experten volgen deze denkwijze, maar daar is geen gehoord naar bij de beleidsmakers. " Luchtvervuiling

Buurtbewoonster Lotte Heijtenis was al vanaf het begin tegen de aanleg van de fietsostrade voor haar deur: "De plannen vormen geen geïntegreerd geheel voor de wijk. Daarbij hebben de lockdowns aangewezen dat het belang van groen heel belangrijk is. Onze volkstuinen hebben hun nut bewezen, ze vervangen door een hoge berm met wat plantenbakken is nefast voor de hele wijk." Ook inzake de luchtkwaliteit maakt Lotte zich zorgen: "We wonen hier vlakbij de vlieghaven van Deurne en hebben het station om de hoek. Als de groene strook die we nu hebben verdwijnt, hebben we geen buffer meer tegen de uitstoot van al dat verkeer. Daarbij kost het project zo'n 11,5 miljoen euro aan belastinggeld, waar de Vlaming voor moet opdraaien. "

Het dossier ligt nu in handen van de stad Antwerpen. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) geeft liever geen commentaar.

Buurtbewoners Groenenhoek maken plannen voor nieuw park

ATV - 17/06/2020

Komt er een nieuw park in de Berchemse wijk Groenenhoek? Als het van de bewoners van de Saffierstraat afhangt wel. Zij willen de brede strook groen langs de spoorwegberm omvormen tot wat ze zelf Saffierpark noemen. De buurtbewoners stelden vanmiddag hun plannen voor die ze graag willen verfijnen in overleg met de hele wijk en het district Berchem. (Atv - 17/06/2020)

De reportage is te bekijken op ATV via:
https://atv.be/nieuws/buurtbewoners-groenenhoek-maken-plannen-voor-nieuw-park-100212 

Buurt droomt van nieuw park: "In Berchem is een accuut tekort aan groen"

Het Nieuwsblad/Regionaal: Antwerpen, Do. 18 Jun. 2020 

De Saffierstraat ademt in de schaduw van de spoorweg tussen Berchem en Mortsel veel groen uit. Met dank aan de volkstuintjes en de statige paardenkastanjes in de berm. Buurtbewoners dromen nu van een heus Saffierpark.

Theatermaker en regisseur Simon De Vos stelde het plan woensdag voor. In één van de volkstuintjes liggen de affiches die straks zullen uithangen. Daarop poseren ook Dimitri Leue of Pedro Elias met zijn gezin, allebei bewoners van de Groenenhoek. "Met een aantal

buurtbewoners hebben wij het plan opgevat om van de groene zone die hier al is een Saffierpark te maken", legt Simon De Vos uit. "Die zone willen we uitbreiden."

Klimaatregisseur

"De stad Antwerpen gaat werken met een klimaatregisseur, onder meer rond ontharding. Van dat plan willen wij deel uitmaken", zegt Simon. "In Berchem is er een acuut tekort aan groen, ook in de Groenenhoek. Dit zou dan een logische verbindingsweg kunnen zijn van park Brilschans over het Prieel tot Klein Zwitserland in Mortsel. We hebben gemerkt dat tijdens de coronacrisis heel wat wandelaars hier passeerden en een kijkje wilden nemen in de volkstuintjes. Die willen we in het park dan publiek toegankelijk maken. Hoe gaan we dat echt realiseren? Daar willen we iedereen bij betrekken." De politiek zal mee in het verhaal moeten stappen.

De initiatiefnemers voor het park zijn ook lid van BAF, wat staat voor Beter Alternatief Fietsostrade. De Saffierstraat ligt op het traject van de fietsostrade F11 die Antwerpen

met Lier verbindt. "Wij zijn grote voorstander van de fietsostrade, maar dan op de bestaande verharding in de vorm van een fietsstraat", zegt Simon. "Als de fietsostrade in de hoogte wordt gelegd, komt er een talud met een basis van ongeveer zes meter beton. Dit is een volledige kaalslag. Van de creatie van een groot buurtpark kan er onmogelijk sprake zijn en de kastanjebomen overleven de aanleg van een fietsostrade in de hoogte niet. We willen met een fietsstraat een waardig alternatief uitwerken. We nodigen het district Berchem uit om mee te doen met dit project. Om deze wijk klimaatrobuust te maken, hoef je niet zoveel te ontharden."

Fietsostrade

Districtsschepen Bruno De Saegher (N-VA) is in Berchem bevoegd voor Publiek domein en Straatvergroening. Hij meldt dat het plan voor een fietsostrade in de hoogte al in de maak is. "De brug die over de Deurnestraat moet, heeft zijn helling al klaar. Dit sluit aan na de werken aan de F11 in Lier."

In 2023 of 2024 moet de fietsostrade klaar zijn "Maar die maakt dan wel een heraanleg mogelijk. In ons ontwerp wordt die lange strook van verschillende percelen een groene parkzone. We voorzien stadslandbouw, wegeltjes, bankjes, enzovoorts. We willen dat wel in een synergie met de buurt realiseren. Het is een zeer lange strook. Dat kunnen we niet met eigen middelen realiseren. Die volkstuintjes worden nu privaat gebruikt. Het is een allegaartje, soms pittoresk, dan weer een halve akker. Voor ons is het nieuw dat de actievoerders afzien van dat private gebruik. We zijn alvast blij dat ze ons daarin zouden volgen", aldus De Saegher.

Buurtbewoners Saffierstraat steken koppen bij elkaar voor aanleg nieuw park: "Groene lap van 15.000 vierkante meter ligt hier voor het rapen"

Het Laatste Nieuws, Wo. 17 Jun. 2020 

Langs de Saffierstraat in Berchem ligt een groene zone van ongeveer 15.000 vierkante meter. Een kostbaar stuk groen in een district dat eigenlijk een tekort aan groen heeft en dat nu niet gebruikt wordt. Buurtbewoners hebben zich nu verenigd en zouden die groene long graag ombouwen tot een park.

Buurtbewoners van de Saffierstraat in Berchem hebben zich verenigd om de zeldzame groene lap grond in het district om te bouwen tot een heus park van 15.000 vierkante meter. Het Saffierpark, zoals de buurt hun toekomstig park zouden noemen, zou perfect kunnen aansluiten op Het Prieel en het nieuwe Ringpark rond de Antwerpse Singel. "Een ideale kans om een prachtige wandelroute in het groen te creëren", klinkt het.

Ontharden

"Vanuit de stad hoor je dat we moeten inzetten op het ontharden van de bodem zodat regenwater opnieuw kan doorsijpelen, wel dit is een uitgelezen kans. Je hoeft zelfs niet te ontharden. Dit stuk ligt gewoon voor het grijpen. Het enige wat je moet doen is het opwaarderen tot een mooi park", zeggen buurtbewoners Simon en Mathias.

Zwemvijver?

De buurtbewoners willen in een volgende stap een participatieproject opstarten om de noden van de buurt in kaart te brengen.

"De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik denk maar aan een speelbos, wandelroutes of misschien zelfs een zwemvijver. Daarom is het nu belangrijk om zoveel mogelijk mensen samen te krijgen om een plan uit te werken", gaat Simon verder.

Enkele jaren geleden opperde de provincie de plannen om de fietsostrade er te laten aansluiten op het Ringfietspad. Een plan waar Simon en Mathias niet tegen zijn maar ze denken wel dat er goed moet worden nagedacht over de manier waarop dat fietspad ingebed wordt in de buurt.

"Er was sprake om het fietspad in de hoogte uit te bouwen. Dat zou beteken dat heel wat oude bomen zouden moeten wijken. Wij denken dat zo een fietspad perfect via de bestaande straat kan worden aangelegd. Wij hopen dat de politiek hier even creatief kan denken als wij en dat we samen tot de beste oplossing komen."

Buurt brainstormt in Saffierstraat: "Hier kan een nieuw park komen"

Gazet van Antwerpen, Wo. 17 Jun. 2020,

De Saffierstraat ademt in de schaduw van de spoorweg tussen Berchem en Mortsel veel groen uit. Met dank aan de volkstuintjes en de statige paardenkastanjes in de berm. Buurtbewoners dromen nu van een heus Saffierpark.

Theatermaker en regisseur Simon De Vos stelde het plan woensdag voor. In één van de volkstuintjes liggen de affiches die straks zullen uithangen. Daarop poseren ook Dimitri Leue of Pedro Elias met zijn gezin, allebei bewoners

van de Groenenhoek. "Met een hoop buurtbewoners hebben wij het plan opgevat om van de groene zone die hier al is, een Saffierpark te maken", legt Simon De Vos uit. "Die zone willen we uitbreiden. De stad Antwerpen gaat nu werken met een klimaatregisseur, onder meer rond ontharding. Van dat plan willen wij deel uitmaken. In Berchem is er een acuut tekort aan groen, ook in de Groenenhoek. Dit zou dan een logische verbindingsweg kunnen zijn van park Brilschans over het Prieel tot Klein Zwitserland in Mortsel. We hebben gemerkt dat tijdens de coronacrisis heel wat wandelaars hier passeerden en een kijkje wilden nemen in de volkstuintjes. Die willen we in het park dan publiek toegankelijk maken. Hoe gaan we dat echt realiseren? Daar willen we iedereen bij betrekken."

De politiek zal mee in het verhaal moeten stappen. De initiatiefnemers zijn ook lid van BAF, wat staat voor Beter Alternatief Fietsostrade. De Saffierstraat ligt op het traject van de fietsostrade F11 die Antwerpen met Lier verbindt. "Wij zijn grote voorstander van de fietsostrade, maar dan op de bestaande verharding in de

vorm van een fietsstraat", zegt De Vos. "Als de fietsostrade in de hoogte wordt gelegd, komt er een talud met een basis van ongeveer zes meter beton. Dit is een volledige kaalslag. Van de creatie van een groot buurtpark kan er onmogelijk sprake zijn en de kastanjebomen overleven de aanleg van een fietsostrade in de hoogte niet. We willen met een fietsstraat een waardig alternatief uitwerken. We nodigen het district Berchem uit om mee te doen met dit project. Om deze wijk klimaatrobuust te maken, hoef je niet zoveel te ontharden."

Districtsschepen Bruno De Saegher (N-VA) is in Berchem bevoegd voor publiek domein en straatvergroening. Hij meldt dat het plan voor een fietsostrade in de hoogte al in de maak is. "De brug die over de Deurnestraat moet, heeft zijn helling al klaar. Dit sluit aan na de werken aan de F11 in Lier. In 2023 of 2024 moet de fietsostrade klaar zijn. Maar die maakt dan wel een heraanleg mogelijk. In ons ontwerp wordt die lange strook van verschillende percelen een groene parkzone. We voorzien stadslandbouw, wegeltjes, bankjes, enzovoorts. We willen dat wel in een synergie met de buurt realiseren. Het is een zeer lange strook. Dat kunnen we niet met eigen middelen realiseren. Die volkstuintjes worden nu privaat gebruikt. Het is een allegaartje, soms pittoresk, dan weer een halve akker. Voor ons is het nieuw dat de actievoerders afzien van dat private gebruik. We zijn alvast blij dat ze ons daarin zouden volgen."

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!

Maak een gratis website.